ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Doel, reikwijdte en toepasselijkheid van deze Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1. Kindelp CLeaning Belgium beheert het Platform dat Cliënten in staat stelt te boeken en te betalen voor een Dienst (zoals hieronder gedefinieerd) die uitgevoerd zal worden door Agenten van Kindelp CLeaning in België. In haar hoedanigheid van werkgever van de Agenten is Kindelp CLeaning derhalve de verlener van Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) aan de Cliënten. 

1.2. Het doel van deze Algemene Verkoopvoorwaarden is het bepalen van de voorwaarden voor toegang tot en gebruik van het Platform, alsmede het vastleggen van de rechten en plichten van Kindelp CLeaning, haar Agenten en Cliënten met betrekking tot de Dienst aan Huis en Aanvullende Diensten (beide termen worden hieronder gedefinieerd) en het gebruik van het Platform.

Elke Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) – zowel Cliënten als Agenten – is gebonden aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden.

1.3. In geval van wijziging daarvan zal Kindelp CLeaning Belgium de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden op haar Website (www.Kindelp.be) publiceren, nadat zij alle Cliënten daarvan per e-mail in kennis heeft gesteld. Gedurende 30 dagen na de bekendmaking hebben Cliënten het recht om hun relatie met Kindelp CLeaning te beëindigen indien de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden hen niet bevallen. Wijzigingen treden in werking op de dag na het verstrijken van de termijn van 30 dagen en de nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden worden van kracht mits de Cliënt de relatie in de tussentijd niet heeft beëindigd.

2. Definities
De volgende definities zijn van toepassing op de Algemene Verkoopvoorwaarden.

- “Account”: de digitale ruimte gewijd aan een Gebruiker op het Platform, hetzij een Cliënt of een Agent.

"Aanvullende Diensten*": verwijst naar alle aanvullende diensten die verband houden met de Dienst aan Huis, zoals die door Kindelp CLeaning aan Cliënten worden geleverd (en in het bijzonder de facturerings- en betalingsinstrumenten, de verzekeringen die verband houden met de Diensten, enz.).

- “Agent”: een werknemer van Kindelp CLeaning Belgium.

- “Kindelp CLeaning”: verwijst naar de onderneming Kindelp CLeaning Belgium – KBO 0719.912.917, in haar nationale reikwijdte.

- “Schoonmaakdienst”: verwijst naar een schoonmaakdienst uitgevoerd in de privéwoning van een Cliënt.

- "AV": verwijst naar de Algemene Verkoopvoorwaarden.

- “Cliënt”: verwijst naar elke natuurlijke of rechtspersoon die het Platform gebruikt om te genieten van een Dienst aan Huis.

- “Inhoud”: verwijst naar elke verklaring, bericht, informatie of gegevens gepubliceerd op het Platform.

- “Contract”: verwijst naar de overeenkomst die tussen Kindelp CLeaning en een Cliënt tot stand komt door aanvaarding van de onderhavige AV.

- “Dienst aan Huis”: verwijst naar de diensten die Kindelp CLeaning aan een Cliënt thuis verleent, door middel van schoonmaakdiensten aan huis of schoonmaakdiensten aan het einde van de huurperiode, die op het Platform kunnen worden afgenomen.

- “Platform”: verwijst naar het diensten boekingsplatform dat door Kindelp CLeaning wordt geëxploiteerd en toegankelijk is vanaf de Website, waarmee de Dienst aan Huis en Aanvullende Diensten kunnen worden uitgevoerd.

- “Reële Waarde”: waarde van de gewestelijke tussenkomst en aankoopprijs van een Cheque, zoals gedefinieerd in hoofdstuk III van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques;

- “Boeking”: verwijst naar een bestelling voor een Dienst aan Huis (hetzij een frequentie van schoonmaakdiensten of een eenmalige dienst) geplaatst door een Cliënt.

- “Diensten” betekent de Dienst aan Huis en de Aanvullende Diensten.

- “AV”: verwijst naar deze algemene verkoopvoorwaarden.

- “Gebruiker”: betekent elke Cliënt of Agent of andere persoon die gebruik maakt van het Platform.

- “Cheque”: dienstencheque in de zin van de wet van 20 juli 2001 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en haar uitvoeringsbesluiten.

- “Website”: verwijst naar de website www.kindelp.be en al zijn subdomeinen.

Tenzij de context anders vereist, hebben termen en definities in het enkelvoud tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd.

3. Registratie, aanvaarding van de AV en gebruik van de Website

3.1. DOOR CLIËNTEN

Elke eerste bestelling van Diensten door een Cliënt vereist het aanmaken van een persoonlijke account. Alvorens Diensten te bestellen, worden Cliënten uitgenodigd om hun eigen Account aan te maken en zij kunnen dit doen door zich te registreren op het Platform:

(i) via de Website, hetzij tijdens het proces om voor de eerste keer Diensten te boeken, hetzij op enig ander moment door op het tabblad "Inloggen" te klikken of (ii) via de Applicatie, tijdens het proces om voor de eerste keer Diensten te boeken.

Cliënten moeten de informatie verstrekken die nodig is om hun Account aan te maken op het moment van hun eerste toegang, in het bijzonder hun achternaam, voornaam, e-mailadres en thuisadres. Bovendien garanderen Cliënten aan Kindelp CLeaning dat zij de bevoegdheid en bekwaamheid hebben om het Account aan te maken en gebruik te maken van de Diensten. Cliënten moeten derhalve meerderjarig en volledig handelingsbekwaam zijn. Bovendien kunnen Cliënten alleen Diensten bestellen voor zichzelf en/of voor rekening van een derde. Cliënten garanderen ook dat de informatie die zij tijdens het boekingsproces verstrekken juist en nauwkeurig is.

Tijdens het proces van het boeken van Diensten en dus het aanmaken van hun Account, verklaren Cliënten dat zij de AV naar behoren hebben gelezen en deze zullen naleven bij het geven van toestemming, door het vakje "Ik aanvaard de gebruiksvoorwaarden" aan te vinken.

Het staat Cliënten vrij de AV te aanvaarden of te weigeren. Cliënten die weigeren krijgen geen toegang tot een Account op de Website.

Op het moment van aanvaarding en/of aan het einde van het proces om voor de eerste keer Diensten te boeken, ontvangen Cliënten een e-mail ter bevestiging van de aanmaak van hun Account.

3.2. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Gebruikers van de Website mogen de inhoud van de Website uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik downloaden, bekijken of afdrukken, met de verplichting om alle auteursrechtvermeldingen of andere eigendomsvermeldingen in alle gedownloade informatie of ander materiaal te behouden en te reproduceren. Elk ander gebruik, geheel of gedeeltelijk en op welke wijze dan ook, met inbegrip van het reproduceren, wijzigen, distribueren, verzenden of verspreiden van de inhoud van de Website en elke actie om dit mogelijk te maken of te vergemakkelijken, is ten strengste verboden, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Kindelp CLeaning.

Kindelp CLeaning garandeert of verklaart op geen enkele wijze dat het gebruik van de inhoud van de Website door haar Gebruikers geen inbreuk zal maken op de rechten van derden.

4. Auteursrecht en intellectuele eigendom

De inhoud van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot teksten, handelsmerken, logo's, diagrammen, foto's, video's, audiobestanden, muziek, lay-out, tekeningen, knowhow, technologieën, producten en processen, behoren toe aan Kindelp CLeaning of aan de bedrijven die behoren tot de Kindelp CLeaning of worden gebruikt met toestemming van hun respectieve eigenaars, en zijn derhalve beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooien en alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten (met inbegrip van, zonder beperking, elk recht om deze aan te vragen) die bestaan onder de toepasselijke wetgeving (alle rechten voorbehouden).

Tenzij anders bepaald in de AV, mag niets op de Website worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie of een recht om de inhoud ervan te gebruiken.

5. Evolutie van de Diensten en wijziging van de AV

Kindelp CLeaning ontwikkelt de kenmerken en functionaliteiten van het Platform en van de Diensten voortdurend om de werking en kwaliteit ervan te verbeteren.

Kindelp CLeaning kan de AV met betrekking tot de technische aspecten van het Platform en van de Diensten eenzijdig wijzigen, mits dit niet leidt tot een verhoging van de prijs of tot een wijziging van de kwaliteit en mits de functionaliteiten waartoe de Gebruiker zich heeft verbonden in de AV opgenomen blijven. 

In het geval dat er andere wijzigingen worden aangebracht in de AV en/of de Diensten, zal Kindelp CLeaning de Cliënt hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Indien de Cliënt niet binnen 30 dagen na deze kennisgeving per e-mail bezwaar maakt, worden de wijzigingen geacht te zijn gelezen en aanvaard. In geval van bezwaar of weigering door de Cliënt zal het Contract echter onmiddellijk worden beëindigd en zal de Cliënt het gebruik van het Platform en de Diensten staken, onverminderd de volledige nakoming van de geldende verplichtingen (met name zullen de Cliënt en Kindelp CLeaning de lopende Boekingen van Diensten nakomen).

6. Verlenen van diensten

De diensten die door Kindelp CLeaning worden aangeboden en door Agenten thuis worden verleend, en die door Cliënten op het Platform of via de Applicatie kunnen worden gekocht, zijn schoonmaakdiensten (schoonmaakdiensten aan huis/schoonmaakdiensten aan het einde van de huurperiode) die ook was/strijkdiensten kunnen omvatten, maar geen andere vormen van thuishulp omvatten zoals het bereiden van maaltijden en/of het doen van boodschappen. 

6.1. EEN SCHOONMAAKDIENST AAN HUIS BOEKEN

De Cliënt kan een schoonmaakdienst aan huis bestellen door een Boeking te maken op de Website of op de Applicatie. De Cliënt dient de Dienst "schoonmaak aan huis" te selecteren en de postcode in te voeren waar de Dienst aan Huis zal plaatsvinden. De Cliënt geeft dan verder het volgende aan:

(1) of de klant gebruik wenst te maken van dienstencheques voor zijn/haar boeking ;

(2) de duur van de Dienst aan Huis (minimum 3 uur), manueel geselecteerd of met behulp van het hulpmiddel voor duurberekening;

(3) of en welke "Extra's*" (zoals gedefinieerd op de Website) worden toegevoegd aan de Dienst aan Huis, d.w.z. buitengewone taken die de Cliënt wenst te laten uitvoeren tijdens de schoonmaak (bijv. schoonmaken van de binnenkant van de oven, extra tijd voor strijken, enz.); deze optie zal enkel beschikbaar zijn wanneer geen gebruik wordt gemaakt van dienstencheques. Indien nood aan extra's bij gebruik van dienstencheques dient deze bijkomende tijd manueel toegevoegd te worden door de klant, met uitzondering van strijkdiensten.

(4) de frequentie van zijn schoonmaakbeurt (bijv. elke week, om de veertien dagen, om de vier weken of één keer);

(5) of er huisdieren in huis zijn; en

(6) de gewenste datum en tijdstip voor de eerste dienst.

Een Dienst aan Huis kan alleen worden uitgevoerd tijdens de uren aangegeven op het Platform of op de Applicatie – In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving bedraagt de minimumduur van elke Dienst 3 uur.

Als de Cliënt een frequentie selecteert, wordt de schoonmaakbeurt automatisch herhaald op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip, met dezelfde persoon. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, heeft Kindelp CLeaning evenwel het recht de gebruikelijke Agent te vervangen door een andere Agent met gelijkwaardige kwalificaties.

Zodra de Dienst is gedefinieerd,

(7) bevestigt de Cliënt dat al het materiaal en de producten die nodig zijn voor de schoonmaak ter beschikking van de Agent zullen worden gesteld,

(8) voert de Cliënt het exacte adres van de schoonmaak in, alsmede elke instructie die nuttig wordt geacht in termen van toegang* en

(9) bevestigt de Cliënt de gewenste betalingswijze (hetzij betaling via elektronische dienstencheques, hetzij via bankoverschrijving).

*Sleutels: Indien de Cliënt heeft gekozen voor een periodieke Dienst aan Huis, kan hij/zij besluiten de sleutels van zijn/haar woning aan de Agent toe te vertrouwen; Kindelp CLeaning beveelt Cliënten aan de Agent een verklaring van ontvangst (en de Cliënt, een verklaring van teruggave) van deze sleutels te laten ondertekenen.

De Cliënt is er verantwoordelijk voor dat de aan de Agent uitgeleende sleutels worden teruggegeven, alsmede voor het doorgeven van de sleutels aan een andere Agent, in geval van vervanging.

Kindelp CLeaning is in geen geval aansprakelijk voor de teruggave (of niet-teruggave) van de sleutels, het verlies daarvan of het gebruik dat daarvan zou worden gemaakt door de Agent of enige andere persoon.

*Alarm: Indien de woning van de Cliënt is uitgerust met één of meerdere alarmsystemen, mag(mogen) de code(s) niet aan de Agent worden meegedeeld, tenzij de verstrekte code specifiek is voor de Agent. In ieder geval is de Cliënt als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van enige mededeling aan de Agent in dit verband.

6.2. EEN SCHOONMAAKDIENST AAN HET EINDE VAN DE HUURPERIODE BOEKEN

Boekingen worden gemaakt op de Website of in de Applicatie, waar de Cliënt wordt uitgenodigd om de volgende stappen te doorlopen: (1) De Cliënt selecteert de Dienst "einde van de huurperiode" en geeft de postcode op waar de Dienst moet plaatsvinden.

(2) De Cliënt geeft de oppervlakte van het schoon te maken eigendom in om een online offerte te verkrijgen. De Cliënt ontvangt vervolgens een uurtarief en een prijs waarin de (vooraf) geselecteerde Extra's (d.w.z. extra elementen van de schoonmaak ten opzichte van de "standaard" schoonmaak) reeds zijn inbegrepen. De Cliënt kan ervoor kiezen Extra's te verwijderen en/of toe te voegen, waardoor de schoonmaaktijd automatisch wordt herberekend.

(3) De Cliënt kiest of hij al dan niet intekent op de door Kindelp CLeaning aangeboden Garantie voor de schoonmaak aan het einde van de huurperiode, op grond waarvan:

- als de schoonmaak niet goed gedaan is, er iemand terugkomt om de klus gratis af te maken;

- alleen de effectief geboekte Extra's worden gedekt (naast wat is inbegrepen in een standaard schoonmaak aan huis). De Cliënt wordt ervan in kennis gesteld dat de garantie (a) niet van toepassing is indien de werkelijke oppervlakte niet overeenstemt met die welke in de Boeking is vermeld en (b) geen dekking biedt voor:

- schade die per ongeluk aan de woning wordt toegebracht;

- zaken die niets met schoonmaken te maken hebben;

- het niet uitvoeren van Extra's die niet tijdens de Boeking werden gekozen;

- niet-nakoming van enige schoonmaak die niet inbegrepen is.

(4) De Cliënt kiest de dag waarop de Dienst moet plaatsvinden. Indien u, als Cliënt, het tijdstip wenst te wijzigen, gelieve Kindelp CLeaning hiervan op de hoogte te stellen door te klikken op "Ik wil gecontacteerd worden om het tijdstip te wijzigen". In ieder geval kan een Dienst aan Huis alleen worden uitgevoerd op de tijdstippen die zijn aangegeven op het Platform of op de Applicatie

(5) De Cliënt bevestigt dat al het materiaal en de producten die nodig zijn voor de schoonmaak ter beschikking worden gesteld van de schoonmaakagent(en) op de plaats waar de schoonmaak plaatsvindt;

(6) De Cliënt geeft het exacte adres van de schoonmaak aan het einde van de huurperiode, evenals eventuele aanvullende instructies

(7) De Cliënt bevestigt de gewenste betalingswijze (hetzij betaling via elektronische dienstencheques, hetzij via bankoverschrijving).

Belangrijk: op de dag van de schoonmaak aan het einde van de huurperiode moet de Cliënt aanwezig zijn bij de aankomst van de schoonmaakagenten om hen het pand te tonen en de precieze vereisten uit te leggen. Bovendien moet de Cliënt een uur voor het einde van de schoonmaak aanwezig zijn om met de schoonmaakagenten rond te lopen en zich ervan te vergewissen dat er geen tekortkomingen in de schoonmaak zijn.

6.3. VERBINDING TUSSEN CLIËNTEN EN AGENTEN

Kindelp CLeaning doet haar uiterste best om haar Cliënten en Agenten met elkaar te verbinden, d.w.z. om een Agent beschikbaar te stellen aan iedere Cliënt die een bestelling plaatst, voor de duur en gedurende de gevraagde periode. In de praktijk wordt elke Dienst aan Huis toegewezen op basis van de beoordeling van de Agent enerzijds, en op basis van locatie anderzijds.

Zodra een Agent een toewijzing van een Dienst aan Huis heeft aanvaard, wordt deze als gevalideerd beschouwd.

Indien een Agent niet reageert binnen een bepaalde termijn (die varieert naargelang de urgentie van de Boeking), wordt de Boeking aan een andere Agent aangeboden tot ze door één van hen wordt aanvaard.

Kindelp CLeaning is gerechtigd een Boeking te weigeren in geval van interne moeilijkheden met betrekking tot het door de Cliënt gewenste werkschema voor de Dienst aan Huis. In dat geval zullen Kindelp CLeaning en de Cliënt trachten een ander werkschema overeen te komen. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt, wordt het Contract onmiddellijk en automatisch beëindigd, zonder opzegtermijn of schadeloosstelling. In ieder geval zal Kindelp CLeaning nooit aansprakelijk kunnen worden gesteld indien een Boeking om welke reden dan ook door Kindelp CLeaning wordt geweigerd.

Indien de Agent die een periodieke Dienst aan Huis verzorgt afwezig is, zal Kindelp CLeaning haar uiterste best doen om voor vervanging van die Agent te zorgen, voor zover de beschikbaarheid van andere Agenten dat toelaat.

6.4. INTREKKING EN ANNULERING VAN EEN ENKELE BOEKING OF VAN DE FREQUENTIE VAN EEN SCHOONMAAKDIENST

Cliënten hebben de mogelijkheid om een Dienst aan Huis kosteloos te annuleren, mits zij dit ten minste 48 uur van tevoren doen, door 2 stappen te volgen: 

(1) U contacteert Kindelp Cleaning, via email of telefonisch.

(2) U vraagt voor een annulering of de datum van uw boeking te wijzigen De betrokken Agent zal onmiddellijk van de wijziging in kennis worden gesteld.

Cliënten die hun volledige periodieke schoonmaakcontract wensen op te zeggen, worden verzocht contact op te nemen met Kindelp CLeaning via e-mail op info@kindelp.be. Voor elke Dienst aan Huis die 48 uur op voorhand (d.w.z. vóór het begin van de Dienst aan Huis) wordt geannuleerd, worden geen annuleringskosten aangerekend, zoals hierboven vermeld.

Voor elke Dienst aan Huis die minder dan 48 uur op voorhand wordt geannuleerd, wordt de Cliënt het equivalent van één uur schoonmaak aangerekend (Reële Waarde) tenzij de annulering gebeurt na 18:00 uur op de dag vóór de Dienst aan Huis. In dat laatste geval zal de Cliënt de volledige prijs van de geboekte Dienst aan Huis worden aangerekend.

Cliënten kunnen de frequentie van de Dienst op elk moment kosteloos wijzigen of annuleren, mits de wijziging of annulering 48 uur vóór (het begin van) de eerstvolgende geboekte Dienst aan Huis plaatsvindt. Indien de frequentie van de Dienst wordt gewijzigd of geannuleerd minder dan 48 uur vóór de eerstvolgende geboekte Dienst, zijn de annuleringskosten zoals uiteengezet in de vorige paragraaf van toepassing.

8. Financiële voorwaarden

8.1. PRIJS VAN DE DIENSTEN

Kindelp CLeaning bepaalt de prijs van de Diensten. De kosten van elke specifieke Dienst verschijnen op het Platform. De Cliënt betaalt voor de Diensten met een kredietkaart.

8.2. BETALING VAN DE DIENSTEN

De betaling van de prijs van de Diensten is onderworpen aan een voorafgaande bankmachtiging 24 uur vóór de aanvang van de Diensten. Ze wordt automatisch aan de Cliënt aangerekend binnen 48 uur na elke Dienst aan Huis. Kredietkaart / dienstencheque / ... betaalt voor periodieke en eenmalige schoonmaak. uitsluitend (VISA/Mastercard/American Express).

8.3. INFORMATIE OVER BETALINGEN EN FACTUREN

Betalingsinformatie met betrekking tot de door Kindelp CLeaning geleverde Diensten zijn te allen tijde, en gedurende een periode van 10 jaar, beschikbaar voor de Cliënten in hun persoonlijke Account (naast de informatie die beschikbaar is op het cheque platform).

Facturen zullen ook op verzoek gericht aan Kindelp CLeaning beschikbaar worden gesteld aan Cliënten.

9. Verbintenissen van Kindelp CLeaning

Kindelp CLeaning verbindt zich ertoe haar uiterste best te doen om het Platform en de Diensten beschikbaar te stellen aan de Gebruikers en haar uiterste best te doen om de toegankelijkheid en de goede werking ervan te waarborgen.

In dit verband verbindt Kindelp CLeaning zich ertoe ervoor te zorgen dat het Platform en de boekingstool voor de Diensten 24 uur per dag en zeven dagen per week toegankelijk zijn,

behalve in geval van overmacht of onvoorzienbaar en onoverkomelijk gedrag van derden, en behalve voor storingen en onderhouds- of actualiseringswerkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de goede werking van het Platform en de levering van de Diensten (onverminderd de punten die zijn uiteengezet in artikel 10: Beperkte aansprakelijkheid van Kindelp CLeaning).

Kindelp CLeaning stelt een ondersteuningsdienst ter beschikking van Gebruikers om hun vragen te beantwoorden en hen hulp te bieden in geval van moeilijkheden. Voor vragen of verzoeken om informatie met betrekking tot het Platform en/of de Diensten, kunnen Gebruikers contact opnemen met Kindelp CLeaning door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@kindelp.be.

In het geval van een storing of anomalie die de goede werking van het Platform of van de Diensten onderbreekt, verbindt Kindelp CLeaning zich ertoe haar best te doen om de situatie te herstellen.

10. Beperkte aansprakelijkheid van Kindelp CLeaning

10.1. MET BETREKKING TOT HET PLATFORM

Gebruikers erkennen en aanvaarden dat wanneer zij de Website bezoeken, gebruiken, verkennen en doorbladeren, zij dit op eigen verantwoordelijkheid doen.

Gebruikers erkennen en aanvaarden dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, Kindelp CLeaning, haar gelieerde bedrijven in België en in het buitenland, hun bestuurders, leidinggevenden, werknemers, agenten of aandeelhouders, elke andere partij die betrokken is bij de creatie, productie of levering van de Website in geen geval aansprakelijk zal zijn voor enige directe of indirecte schade met inbegrip van reputatieschade, of met betrekking tot kosten, verliezen, omzetverlies of winstderving (zelfs indien het optreden van dergelijke schade bekend was of bekend had kunnen zijn bij het bedrijf of een van haar gelieerde ondernemingen), die kan voortvloeien uit de toegang van de Gebruiker tot, het gebruik van, of de onmogelijkheid om gebruik te maken van de Website of de inhoud ervan.

Alle documenten die tijdens het gebruik van de Website worden gedownload of op een andere manier worden verkregen, vallen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker, ongeacht of de Gebruiker een Cliënt, een Agent of een gewone bezoeker is.

Bovendien is Kindelp CLeaning niet aansprakelijk voor tijdelijke moeilijkheden of onmogelijkheden van toegang tot het Platform, het Account of de Diensten indien deze te wijten zijn aan een fout van de Gebruiker, omstandigheden buiten haar macht, overmacht, of onderbrekingen in telecommunicatienetwerken of beperkingen die inherent zijn aan de werking van een internetdienst.

Kindelp CLeaning behoudt zich het recht voor om de functionaliteiten van haar Website geheel of gedeeltelijk te onderbreken of op te schorten in geval van ongepast gedrag, zoals racistische opmerkingen.

Kindelp CLeaning, of enig bedrijf dat deel uitmaakt van de Kindelp CLeaning, aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige onderbreking of opschorting van alle of een deel van de functionaliteiten van haar Website als gevolg van handelingen of nalatigheden van Kindelp CLeaning, aan haar gelieerde bedrijven of derden, behalve in geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.

10.2. VERLIES EN DIEFSTAL

Hoewel Kindelp CLeaning  haar uiterste best zal doen bij de selectie van en de ondersteuning aan de Agenten die de Dienst aan Huis aan de Cliënten zullen leveren, kan zij op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld in geval van diefstal of verlies van enig voorwerp en/of contant geld. Kindelp CLeaning  kan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor geldbedragen, waarden of voorwerpen die een Cliënt aan een Agent zou toevertrouwen.

In geval van een vermoeden van diefstal moet de Cliënt zo spoedig mogelijk Kindelp CLeaning  op de hoogte brengen en een klacht indienen bij de politie.

Cliënten worden verzocht bij hun eigen verzekeringsmaatschappij een verzekering af te sluiten die het risico van diefstal dekt.

11.Verbintenissen van de Gebruiker

11.1. VERBINTENISSEN DIE VOOR ALLE GEBRUIKERS GELDEN

De Gebruiker verbindt zich er uitdrukkelijk toe om:

- de geldende wetten en reglementen na te leven, met inbegrip van de wetgeving betreffende de dienstencheques, met name

- wat betreft het maximumaantal cheques waarover een Cliënt naargelang van zijn/haar persoonlijke situatie mag beschikken;

- wat betreft de toegestane activiteiten. Het is de Cliënt ten strengste verboden een Agent werkzaamheden te laten verrichten die niet door de wet zijn toegestaan (zoals bijvoorbeeld tuinonderhoud, reparatiewerkzaamheden, schoonmaken van de gemeenschappelijke delen van een gebouw, schoonmaken van werkruimten, dierenoppas, enz.);

- wat betreft het verbod van familiebanden (door bloedverwantschap of huwelijk) tussen een Cliënt en een Agent, of van een gemeenschappelijke woonplaats;

- Kindelp CLeaning  alle informatie te verstrekken die nodig is voor de goede uitvoering van de Diensten en de juistheid daarvan te garanderen; 

- naar behoren gebruik te maken van het Platform en de Diensten, onder meer door deel te nemen aan de registratie-, boekings- of evaluatieprocessen (N.B. facultatief);

- Kindelp CLeaning  op de hoogte te stellen van elke complicatie van welke aard dan ook, van elk probleem dat zich voordoet met een andere Gebruiker of bij het gebruik van het Platform, het Account en/of de Diensten

- de strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen en

- geen enkele uitwisseling, conversatie, informatie en, meer in het algemeen, geen enkel element met betrekking tot de Diensten, Boekingen en uitwisselingen tussen Gebruikers of met Kindelp CLeaning  te delen met derden.

Gebruikers verbinden zich er uitdrukkelijk toe om:

- de openbare orde, de goede zeden, de rechten van derden of enige wettelijke of reglementaire bepaling niet te schenden;

- derden geen gebruik te laten maken van hun Account;

- geen inhoud te publiceren die beledigend, lasterlijk, smadelijk of in strijd met de goede zeden is, die de openbare orde of de rechten van derden schendt, of die de rechten, de reputatie of het imago van Kindelp CLeaning  of van een andere Gebruiker kan schaden

- het Platform of de Diensten niet op frauduleuze wijze te gebruiken (bijv. met een vals account of valse identiteit) en/of om de belangen van Kindelp CLeaning  of een andere Gebruiker niet te schaden;

- hun Account niet aan derden af te staan of anderszins over te dragen;

Elke Gebruiker begrijpt en gaat ermee akkoord dat het volgende strikt verboden is:

elk gedrag dat de continuïteit van het Platform of van de Diensten onderbreekt, opgeschort, vertraagt of verhindert;


1. elke inbraak of poging tot inbraak in de systemen van Kindelp CLeaning ; 

2. elke afleiding van de systeembronnen van het Account en van het Platform; 

3. elke handeling die een onevenredige belasting vormt voor de digitale infrastructuur van Kindelp CLeaning ;

4. elke inbreuk op beveiligings- en authenticatiemaatregelen; 

5. elke handeling die de financiële, commerciële of morele rechten en belangen van Kindelp CLeaning  en/of andere Gebruikers kan schaden; 

6. elke overtreding van de AV; 

7. elke vorm van kopiëren en/of onrechtmatige toe-eigening van de digitale infrastructuur van Kindelp CLeaning  en, meer in het algemeen, 

8. elke vorm van misbruik van het Platform en de Diensten voor andere doeleinden dan die waarvoor zij zijn ontworpen.

11.2. VERBINTENISSEN VAN CLIËNTEN

De Cliënt verbindt zich er uitdrukkelijk toe:

- om elk gepresteerd uur te betalen met een elektronische cheque. Cliënten zorgen ervoor dat zij hun elektronische cheque portefeuille voldoende bijvullen vóór de uitvoering van elke Dienst, en dat zij de Dienst zo spoedig mogelijk na voltooiing valideren, wanneer een validering vereist is

- om een correcte, beleefde en fatsoenlijke houding aan te nemen ten opzichte van de Agenten.

- om zowel veilige als hygiënische werkomstandigheden te verzekeren. Het is Cliënten ten strengste verboden de Agent te verzoeken gevaarlijke, onhygiënische of onverantwoorde taken uit te voeren, zoals bijvoorbeeld:

- schoonmaakwerkzaamheden buiten onder moeilijke weersomstandigheden (regen, sneeuw, koud weer of hittegolf);

- schoonmaakwerkzaamheden op hoogte (meer dan 1 meter boven de grond) of schoonmaakwerkzaamheden waarbij een valrisico bestaat;

- het dragen van materiaal waarvan het gewicht rugpijn kan veroorzaken;

- schoonmaken rond onbeschermde elektrische bedrading, slecht bevestigde stopcontacten, enz.;

Cliënten moeten Kindelp CLeaning  ook absoluut op de hoogte stellen van elke besmettelijke ziekte (bijv. meningitis, Covid-19) zodra zij daarvan op de hoogte zijn en zich onthouden van het aanvaarden van enige arbeidsprestatie totdat zij genezen zijn.

- om niet herhaaldelijk Boekingen te annuleren;

- om de Agent niet te vragen om het even welke kosten te dekken die in het kader van de Dienst worden opgelopen;

- om de Agent in de best mogelijke omstandigheden te stellen om de van hem/haar verwachten Diensten te leveren. Dit houdt in dat de Agent wordt voorzien van alle uitrusting en producten die nodig zijn om de Dienst te verrichten, welke daadwerkelijk ter beschikking van de Agent moeten worden gesteld. Indien de uitrusting of producten onbereikbaar, leeg/onbeschikbaar of buiten gebruik zijn waardoor de werkzaamheden van de Agent niet kunnen worden uitgevoerd, zullen de schoonmaakdiensten in rekening worden gebracht op dezelfde wijze als wanneer zij hadden kunnen worden uitgevoerd, d.w.z. een bedrag gelijk aan de Reële Waarde, voor elk uur dat de dienst niet is uitgevoerd, ter compensatie van de door Kindelp CLeaning  geleden winstderving;

- om de Agent op de hoogte te brengen van bepaalde specifieke omstandigheden van de Diensten, en in het bijzonder van de aanwezigheid van dieren op het adres waar de schoonmaak zal plaatsvinden (dit is belangrijk om te voorkomen dat Agenten met allergieën of angsten een schoonmaakopdracht aanvaarden die voor hen ongeschikt is);

- om Kindelp CLeaning  de dag zelf of uiterlijk de volgende dag op de hoogte te stellen indien de Agent onverwachts niet of met vertraging ter plaatse komt, zodat een oplossing kan worden geboden;

- om na de voltooiing van een Dienst geen contact op te nemen met Agenten om hun diensten te laten verrichten buiten het Platform/de Applicatie om, zonder tussenkomst van Kindelp CLeaning .

12. Verantwoordelijkheid van de Gebruiker

Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het gebruik dat zij maken van het Platform en van de Diensten. Zij zijn namelijk aansprakelijk voor alle schade die door hun gedrag in dat verband wordt veroorzaakt, met inbegrip van onjuiste, onvolledige en/of misleidende informatie die bij de registratie wordt verstrekt of het niet bijwerken van deze informatie, waarvan de gevolgen uitsluitend onder hun verantwoordelijkheid vallen.

Meer in het bijzonder zijn Gebruikers verantwoordelijk voor:

- alle informatie waarvan zij ervoor kiezen deze online te zetten in hun Account en die zij openbaar maken met behulp van het Platform of de Diensten;

- boekingen gemaakt op het Platform.

- de gevolgen, al naar gelang het geval, van elke handeling die strikt verboden is volgens de lijst van artikel 11.1 hierboven;

13. Duur

De AV zijn van kracht voor onbepaalde tijd en treden in werking vanaf hun aanvaarding door de Gebruiker (zie artikelen 3.1. en 3.2).

14. Verzekering

14.1. Kindelp CLeaning is gedekt voor beroepsaansprakelijkheid bij verzekeringspartner voor België.

14.2. Daarnaast dekt Kindelp CLeaning  ook bewezen schade in de woning van de Cliënt. Een foto of gedetailleerde beschrijving van de schade moet binnen 48 uur nadat deze zich heeft voorgedaan per e-mail aan Kindelp CLeaning  worden voorgelegd. Voor schade die inderdaad is bewezen (d.w.z. waarvoor een oorzakelijk verband met de Schoonmaakdienst kon worden vastgesteld), komt de aansprakelijkheidsverzekering van Kindelp CLeaning  tussenbeide tot bedrag. Als Kindelp CLeaning  niet binnen 48 uur na het voorval een foto of gedetailleerde beschrijving heeft ontvangen, zal Kindelp CLeaning  alle aansprakelijkheid voor de aangevoerde schade afwijzen.

Wat het risico van diefstal betreft, worden Cliënten verzocht dekking te zoeken bij hun eigen verzekeringsmaatschappij, zoals vermeld in artikel 10.2.

"Uw huis of kantoor schoon houden kan Soms moeilijk zijn"

We’ve got your back,  wij zijn 24/24 open en dat maakt het mogelijk
om in ieders unieke planning rekening mee te houden 

Item amount
Dynamically Updated $XX.00

By clicking the "Book Now" button you are agreeing to our Terms of Service and Privacy Policy.

CUSTOM JAVASCRIPT / HTML
Service Type Price
$0.00
Copyright 2022 Kindelp.be All Rights Reserved